Skoletilhørighet

Oslo kommune har ikke faste skolekretser, men veiledende inntaksområder (skolegrenser) 1) for alle ordinære grunnskoler.  Dette innebærer blant annet: 

  • Foresatte vil, så langt råd er, få plass for sine barn ved den nærmeste skolen eller ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører, jf. opplæringsloven § 8-1.
  • Retten til nærmeste skole etter opplæringsloven § 8-1 er likevel ikke en absolutt rett til én bestemt skole.  Én begrensning kan være kapasitet; antall elevplasser på årstrinnet.
  • Foresatte kan, i henhold til opplæringsloven § 8-1 og forskrift om skolebytteregler (se nedenfor), søke sine barn over til en annen skole. 2)
  • Utdanningsetaten kan endre de veiledende inntaksområdene.

1) Oversikt over grunnskolenes veiledende inntaksområder, sortert alfabetisk etter gatenavn i Oslo med tilhørende skole, og etter skolene med tilhørende gateadresser: Klikk her.

 

Her finner du sentrale bestemmelser som blant annet vurdering av skoletilhørighet bygger på.

 

Her finner du førskoletall (antall fødte barn pr. år) innenfor den enkelte skoles veiledende inntaksområde.

 

Her finner du skolestruktur (årstrinn) og overgang fra barnetrinnet til ungdomstrinnet skoleåret 2005/2006.

 

2) Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige skyssgrensen på 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2. til 10. årstrinn, skal skolen som hovedregel dekke eventuelle skyssutgifter